Úvahy o vstupu České republiky do Evropské unie: Velký okamžik pro Evropu

Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 znamenal milník v historii střední a východní Evropy. Jednalo se totiž o závěrečnou etapu rozšiřování EU, která začala přijetím Řecka a Irska v roce 1981 a skončila přijetím Lotyšska, Litvy a Estonska v roce 2004. Tento proces rozšíření byl navíc dokončen v době, kdy se Evropa potýkala s velkými problémy: terorismem, válkou v Afghánistánu a zoufalými uprchlíky prchajícími z Iráku. Článek se zabývá některými hlavními otázkami týkajícími se tohoto procesu, přičemž zkoumá některé klíčové aspekty procesu integrace země do EU a také jeho důsledky pro budoucí vývoj.

Jednání o vstupu do EU a screening české ekonomiky

Česká republika zahájila přístupová jednání v červnu 2000 a měla je dokončit v prosinci 2003. Byla však zpožděna v důsledku teroristických útoků ve Spojených státech z 11. září a následné války v Afghánistánu. Jednání o 19 kapitolách acquis communautaire (kumulované legislativy EU) byla uzavřena na konci roku 2003 a 31. května 2004 česká vláda podala přihlášku ke členství v EU. Tato žádost byla schválena na zasedání Rady EU v Bruselu 19. února 2003. Jedním z posledních kroků přístupového procesu byl screening české ekonomiky. Cílem screeningu bylo identifikovat ta odvětví české ekonomiky, v nichž se vyskytují závažné nedostatky, které mohou bránit vstupu země do EU. Screening české ekonomiky byl zásadním prvkem přístupových jednání a byl proveden v souladu s pravidly Evropské unie.

Stav české ekonomiky po vstupu do EU

Česká ekonomika se od roku 1989, kdy země zahájila transformaci z centrálně plánované na tržně orientovanou ekonomiku, výrazně změnila. V 90. letech 20. století prošla česká ekonomika procesem rychlé ekonomické transformace. Hlavní makroekonomické ukazatele tohoto období ukazují rychlý pokles hrubého domácího produktu a tempa jeho ekonomického růstu, pokles míry inflace, snížení deficitu centrálních vládních institucí a rostoucí poměr zahraničního obchodu. V důsledku úspěšné ekonomické transformace a úspěšných přístupových jednání v roce 2003 se Česká republika stala poslední středoevropskou zemí, která vstoupila do EU. Hospodářská situace v zemi se výrazně zlepšila a makroekonomické ukazatele dosáhly standardů požadovaných EU. Česká ekonomika se vyznačuje relativně nízkou mírou inflace, rozpočtovým deficitem ve výši přibližně 3 % HDP a stabilním směnným kurzem. Za zmínku stojí, že průměrná míra nezaměstnanosti v České republice patří již 15 let k nejnižším v EU.

Česká republika a její evropští partneři

V důsledku úspěšných přístupových jednání a následného vstupu se Česká republika stala členem jednoho z nejvýznamnějších hospodářských a politických svazů na světě a součástí jednotného evropského trhu. Vstup České republiky do EU spojil dvě ekonomiky a společnosti s dlouhou společnou historií a nastolil mnoho otázek. Navíc se od konce 90. let 20. století výrazně změnila hospodářská a politická situace. Členství v EU sehrálo významnou roli v transformaci české ekonomiky a ve vývoji vztahů mezi zemí a jejími partnery v EU. Vstup České republiky do EU přinesl zemi nejen ekonomické a politické výhody, ale také očekávání spojená s jejím sociálním a ekonomickým rozvojem, která bude třeba v následujících letech naplnit.